Testy temperamentu

Spe­cja­li­zuję się w wyko­ny­wa­niu testów tem­pe­ra­men­tów szcze­niąt. Jeżeli jesteś zain­te­re­so­wany oce­nom tem­pe­ra­men­tów swo­ich malu­chów, zapra­szam do współpracy.

Świa­domi hodowcy coraz czę­ściej wyka­zują zain­te­re­so­wa­nie testami. Obszerna ana­liza szcze­niaka zaczyna słu­żyć jako kolejny ele­ment wyprawki dla nowego wła­ści­ciela, co i wła­ści­ciele bar­dzo sobie cenią.

Testy prze­pro­wa­dzamy w 7 tygo­dniu życia szcze­niąt. Pro­szę pamię­tać aby szcze­nięta były:

- iden­ty­fi­ko­walne

- w domu było jakieś pomiesz­cze­nie zupeł­nie obce dla szczeniąt

Edyta Gajew­ska