Wolontariusze mile widziani

Czę­sto otrzy­mu­jemy zapy­ta­nia odno­śnie wolon­ta­riatu jed­nakże pisze­cie z całej Pol­ski a więc chcie­li­śmy uści­ślić — hodowla znaj­duje się na połu­dniu pol­ski w górach. Wobec tego naj­le­piej jeżeli wolon­ta­riu­sze będą pocho­dzili z Biel­ska, Wisły, Szczyrku, Sko­czowa lub okolic.

Poszu­ku­jemy mło­dych osób, z wielką miło­ścią do zwie­rząt. Osób, które będą miały chęć spę­dzać czas z naszymi Labra­do­odlami, dostar­czać im róż­nego rodzaju sty­mu­la­cji (np. zabawy agi­lity), pie­lę­gno­wać je w pod­sta­wo­wym zakre­sie (szczot­ko­wa­nie), uczyć pro­stych komend — sztu­czek, czy poma­gać nam w socja­li­za­cji szczeniąt.

Żadne doświad­cze­nie nie jest wyma­gane, tutaj nauczysz się wszyst­kiego. Jedy­nym wyma­ga­niem jest miłość do zwie­rząt i cier­pli­wość, gdyż nie tole­ru­jemy żad­nego, nawet naj­mniej­szego aktu przemocy.

Chcesz nam poma­gać? Skon­tak­tuj się z nami