Diesel went to Holland!

Wij zijn sinds janu­ari 2011 de trotse bez­it­ters van een Labra­do­odle pup gena­amd Die­sel.
Die­sel is een ont­zet­tend lieve reu; zachta­ar­dig, alert en leven­dig.
Het is al een echte vriend van de fami­lie en heel aan­han­ke­lijk.
Toen wij hem na 10 weken kre­gen was duide­lijk te mer­ken dat er al veel aan­dacht aan zijn opvo­eding en socia­li­sa­tie was besteed.
Die­sel had bijvo­or­be­eld geen moeite met de auto, was vanaf de eer­ste nacht rustig, en is niet bang.
Ook de uit­ge­bre­ide scre­ening en infor­ma­tie vooraf zorg­den ervoor dat we opti­maal voor­be­reid waren.
We heb­ben echt het gevoel niet alleen een hond te heb­ben gekre­gen, maar meteen een vra­ag­baak die je met raad en daad blijft bij­staan.
Kor­tom, heel erg tevre­den!“